Ako som už uviedol v svojom úvodnom slove, systém TATRY bol konštruovaný tak, aby ho úspešne mohli využívať ako mierne pokročilí, tak aj vyspelí hráči (pre týchto je naviac k dispozícii i jeho expertná verzia). Základným kameňom sú prirodzené otvorenia, založené na dlhých farbách (min. päťkartové). Iba jeden tref má prípravný charakter – tu okrem rúk, kde trefy sú najdlhšou farbou, reprezentuje i tie, u ktorých žiadna farba nemá viac ako štyri karty, t.j. beztromfové (s distribúciou 4333 a 4432), ako i trojfarebné (s distribúciou 4441) s tým, že v trefoch musí byť min. dubl.

Spôsob počítania bodov je v súlade s tými systémami, ktoré berú v prvom kole dražby do úvahy iba súčet figúrových a tzv. dÍžkových bodov (za dlhé farby). Domnievam sa, že počítať pri otvorení s bodmi za krátke farby, môže mať efekt iba v prípade, ak sa vydraží farebný záväzok (k čomu sú body za singl a dubl, ak sa bude zohrávať beztromfový?). Naproti tomu dlhé farby, a dÍžkové body za ne, sú užitočné v oboch druhoch záväzkov! (je ťažko pochopiteľné, že viaceré populárne systémy nevyužívajú tento štyl počítania bodov). Ak však v priebehu dražby dôjde k zhode vo farbe, obaja partneri vykonajú korekciu svojej sily - a to je ten pravý čas na pripočítanie distribučných bodov za krátke farby. Aj tí, ktorí doteraz tento spôsob nepoužívali sa časom presvedčia, že efektivita ich dražby vzrastie.
Bodové rozpätia hlášok v systéme sú kompromisom medzi tymi najznámejšími, ktoré majú na prvom stupni široký rozsah (Acol, Standard American a pod.) a užšie limitovanými (Precision, Rímsky tref a pod.) – nie je nad zlatú strednú cestu. Konkrétne:

Normálne otvorenia zastrešujú najväčší okruh rúk, ktorých sila sa pohybuje v rozpätí 12 - 18 b. Pre tieto sú rezervované všetky štyri hlášky vo farbe na prvom stupni!; dražba je v týchto hraniciach oveľa precíznejšia.

Silné otvorenia deklarujú hlášky dva trefy a jeden bez tromfov.
Konvenčné dva trefy sú najsilnejším otvorením, ako je tomu v mnohých známych systémoch, s tým rozdielom, že spodná hranica sily začína už od 19 b. Dražba po tomto otvorení má však originálny štyl, ktorý okrem iného ju umožňuje zastaviť už na 2. stupni. Zvyčajné problémy, akými sú čiastkový či celoherný záväzok, hra či slem, malý či veľký slem, už vás budú strašiť menej. Naviac skutočnosť, že dolná hranica sily je nižšia, nielen zvyši frekvenciu otvorenia dva trefy, ale aj spresní dražbu prvostupňových otvorení. Treba ešte podotknúť, že uvedená znížená spodná hranica sily sa týka iba nevyvážených rúk; BT distribúcie 4333, 4432 i 5332 sem patria až od 24 b.
Medzi silné patrí i otvorenie jeden bez tromfov, ktoré má nezvyčajné bodové rozpätie 19-21 b.! Zastrešuje všetky vyvážené ruky typu 4333, 4432 ako aj 5333 bez výnimky (i s drahou päťfarbou). Uvedené rozpätie nie je samoúčelné, pretože (ako uvidíte neskôr) vynikajúco zapadá do štruktúry systému. Ďalšou výhodou tohoto otvorenia je i skutočnosť, že umožní otvárateľovi zohrávať záväzok 1BT, ktorý je ešte uhrateľný; v iných systémoch (SAYC, Precision ap.) sa so slabou rukou partnera môžte ocitnúť v nereálnych 2BT.

Preventívne otvorenia na treťom a vyššom stupni sa praktický nelíšia od zaužívaných zvyklostí. Iná je situácia v prípade blokov na druhom stupni. Zo známych sa využíva MULTI (dve kára, ktoré reprezentujú drahú šesťfarbu ako i silnú BT verziu s 22-23 b.). Ďalšie tri hlášky na 2. stupni patria dvojfarebným rukám typu „min. 5 + 5“. Dve srdcia reprezentujú srdcia s pikami alebo kárami, dve piky piky s trefami ev. kárami a dva bez tromfov trefy s červenou (kára ev. srdcia). Teda jedna z dvoch možností vždy patrí káram alebo najbližšej vyššej farbe.

Pokiaľ sa v priebehu ďalšej dražby využívajú konvenčné hlášky, kladie sa mimoriadny dôraz na to, aby ev. reakcie na ne boli z hľadiska logiky jednotné a priniesli výrazný efekt.

Systém originálne rieši aj prvé odpovede partnera. Je to predovšetkým tzv. univerzálny príkaz (dva trefy! po prirodzených otvoreniach a jeden bez tromfov! po otvorení jeden tref). Tieto konvenčné hlášky sú prakticky príkazom do hry, a teda partner ich použije vždy, ak má na ruke aspoň 12 dobrých(!) bodov, a to bez ohľadu na distribúciu a aj so zhodou! Potom sila ostatných hlášok partnera (okrem PAS-u) je 7 - 11 b., ktoré budeme, pre ich vysokú frekventovanosť, nazývať normálne odpovede. Platí známa zásada, že ak odpoveď v novej farbe je na prvom stupni, potom ide o príkaz na jedno kolo (ako je tomu prakticky vo všetkých systémoch).
Odpovede vo farbe na druhom stupni v poradí, s výnimou konvenčných dva trefy!, sú naopak nepríkazné, čo nie je úplne bežné. Sú teda pasovateľné, čo umožňuje zohrávať optimálne čiastkové záväzky. Napr.:

 x    xxx    AQxxx    QJxx   (partner) 
 AKxxx    Qx  xxx  Kxx   (vydražiteľ) 

Po otvorení jedna pika príde vo väčšine známych systémov odpoveď jeden bez tromfov, na čo otvárateľ pravdepodobne pasuje (ak si neskomplikuje život hláškou dve piky). Splnenie tohto záväzku je veľmi sporné. Bezpečnejší je kontrakt dve kára, ktorý však nie je možné s touto rukou, po otvorení jedna pika, v mnohých systémoch vydražiť. Ak dražíte TATRY, odpoviete dve kára (tu je to nepríkazné so 9 - 11 bodmi) a profit je váš. Všeobecne ide o odpovede: dve kára po otvorení jedno srdce, ako i dve kára ev. dve srdcia po otvorení jedna pika.
A to nie je ojedinelý príklad. Rovnako je to i s odpoveďou jeden bez tromfov, ktorú systém využíva iba v rozpätí 7-9 b. (napr. SAYC i Acol 6-10 b.). Ešte užšie rozpätie reprezentuje skok na dva bez tromfov; ten deklaruje silu 10-11 b. (platí to i o zachádzaní s farebnými hláškami). Ako to spresňuje dražbu azda netreba zdôrazňovať.
Tak napr. s rukou:
 Jxx  x  xxx  AQxxxx 

po otvorení jedno srdce príde odpoveď jeden bez tromfov. Ak otvárateľ nepasuje, môže si i takýto slabý partner dovoliť ísť až na tretí stupeň (tri trefy) bez toho, aby otvárateľovi príliš skomplikoval život, pretože svojou prvou odpoveďou definoval svoju silu oveľa precíznejšie ako v iných systémoch.
Obe tieto ukážky demonštrujú ako sú takto úzko limitované hlášky užitočné pre vydraženie optimálnych čiastkových záväzkov. Aj to dokumentuje jednu z mnohých predností systému TATRY.

V súvislosti s prvými reakciami partnera je potrebné sa ešte zmieniť o konvenčnej odpovedi jedno káro! po otvorení jeden tref. Je to mimoriadne dôležitá viacznačná systémová hláška, ktorá znemožní "dražobné karambóly", ak je partner veľmi slabý a má krátke trefy (vyhne sa pasu). Systém túto konvenčnú hlášku využíva nielen s veľmi slabou rukou (zvyčajne bez dražiteľných trefov), ale aj s normálnou silou (7 - 11 b.) v prípade, ak je splnená podmienka, že nie je prítomná drahá štvorfarba (so silou do 6 b. je naopak vítaná).

Ak na normálne otvorenie (12 - 18 b.) príde normálna odpoveď (7 - 11 b.) platí, že každé zvýšenie farby a všetky BT hlášky (i skokom), sú nepríkazné, t.j. pasovateľné!

Ak systém, v prvom kole dražby, dáva slabému otvárateľovi dosť veľký priestor k agresivite, nie je tomu ináč ani v prípade partnera. Ten môže s podlimitnou rukou (0 - 6 b.) skočiť v novej farbe, pokiaľ má v nej aspoň šesť kariet (napr. po otvorení jedno káro odpovie dve srdcia). Výnimočne je blokom i skok na dva bez tromfov, ale iba po otvorení jeden tref (partner má dve hociaké min. päťfarby). Po ostatných má skok na 2BT prirodzený význam so silou 10 - 11 bodov.

Trefové hlášky v prvom kole dražby majú zvyčajne konvenčný charakter. Sú to nielen všeobecne používané otvorenia jeden tref a dva trefy, ale i prvá odpoveď 2 trefy! (univerzálny príkaz). Iba po viacznačnom otvorení jeden tref to neplatí - tu odpoveď dva trefy je prirodzená (dlhé trefy) a nepríkazná! Je tomu tak preto, že v tomto jedinom prípade je univerzálnym príkazom jeden bez tromfov! (domnievam sa, že zvyčajný význam tejto hlášky má opodstatnenie iba po prirodzených otvoreniach; naviac v systéme ju plne nahrádza konvenčná odpoveď jedno káro!).
Ak spoluhráči okamžite nenájdu farebnú zhodu, systém im poskytuje účinné páky na preverenie reálnosti záväzku tri bez tromfov, ev. pomôže im dodatočne nájsť trojkartovú zhodu vo farbe prvej odpovede, ak táto bola v dlhej drahej farbe; túto službu vykoná konvencia DUO. Užitočné sú i ďalšie konvencie (SITNO, TAB), ktoré zefektívňujú dražbu v slemovej oblasti, a sú skvelým pomocníkom pri rozhodovaní, či stojí za pokus ísť vyššie.

Mimoriadne účinné sú postupy používané v expertnej variante systému, a to predovšetkým v tých situáciách, keď je „na dosah ruky“ slem. Ich prostredníctvom je možné obdržať informácie, ktoré sú vo väčšine bežných systémov praktický nedostupné. Je to napr. možnosť získať presný popis distribúcie (konvencia SLOVAKIA), minimálne aspoň informáciu, ktorá bočná farba je najkratšia, pričom ihneď viete, či ide o singl a či o šikenu! Môžete sa dozvedieť aj počet kľúčových hodnôt a figúrové držanie v konkrétnej farbe, čo vám poskytne dokonalý obraz o možnostiach na linke (iba hra?, malý alebo veľký slem?). Pre ich vyššiu náročnosť však nie sú vhodné pre menej vyspelých hráčov, ako aj pre dvojice, ktoré spolu hrávajú iba príležitostne. Výbornou pomôckou pre dražbu slemov s nízkym počtom bodov, ale s výraznou distribúciou, je konvencia BRATISLAVA.
I keď niektoré prvky z uvedených metód nebudú pre skúsených hráčov úplne neznáme, tu sa s nimi stretnú v úplne novom šate, pretože boli podrobené tak výraznej modifikácii, že praktický ide o úplne nové konvencie, a aj preto autor zvolil pre ne nové názvy.

Ďalšie výhody systému určite objavíte pri jeho detailnom štúdiu. Ak ste sa rozhodli pre systém TATRY, neostáva mi nič iné, ako vám zablahoželať!

Ivan Tatranský


Základná verzia   Expertná verzia Na hlavnú stránku   e-mail